Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

HouseProtec beheert meerdere websites waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om maximaal 3 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van HouseProtec. Door maximaal 3 offertes te ontvangen, ziet u het bos doos de bomen en wordt u niet overspoeld met vele telefoontjes van vakmannen die proberen om hun dienst aan te bieden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Privacybeleid

In deze korte versie van het privacybeleid, lees je waarvoor HouseProtec jouw persoonsgegevens gebruikt en hoe je zelf gemakkelijk je rechten kan uitoefenen. 

Wat is een persoonsgegeven? 

HouseProtec gebruikt dezelfde definitie voor persoonsgegevens zoals die in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat . Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je woonadres en je naam, gsmnummer, emailadres. 

Aanvraagspecifieke gegevens zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over jouw woonsituatie, bijvoorbeeld of er schimmel op de muur zit of welke ligging de woning heeft ten opzichte van de zon. 

Het doel waarvoor HouseProtec je persoonsgegevens gebruikt? 

Wanneer je via de formulieren van HouseProtec offertes aanvraagt voor een bepaalde dienst, dan ontstaat er een overeenkomst tussen jou en HouseProtec. HouseProtec heeft dan de plicht om voor jou op zoek te gaan naar maximaal 3 vakspecialisten die je een gratis offerte kunnen toesturen. 

Om dat te kunnen doen, heeft HouseProtec wel je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de gegevens die je invult in het formulier. HouseProtec behandelt ze met de grootst mogelijke zorg en zal ze voor geen enkel ander doel inzetten dan de uitvoering van haar dienst. 

De gegevens die HouseProtec verkrijgt via derden of via commerciële acties, sociale media, inschrijving op de newsletter, antwoord op onze e-mails of telefoontjes worden conform bewaard.

Daarnaast houdt HouseProtec ook gegevens bij van bedrijven die met ons samenwerken. Deze gegevens worden verzameld door de informatie die de betrokkene zelf meedeelt bij een contactaanvraag, zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, GSM- of telefoonnummer, website en de sector waar zij in actief zijn.

Jouw rechten

Je hebt steeds het recht om:

  • Je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken.

Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door cookies te weigeren of door je verzoek per e-mail naar info@houseprotec.be te sturen. HouseProtec stelt alles in het werk om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.
Je kan ook op elk ogenblik uitschrijven op onze nieuwsbrieven door op de uitschrijflink te klikken.

  • Volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

  • HouseProtec te verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen naar een andere dienstverlener door je verzoek per e-mail te sturen naar info@houseprotec.be

Minderjarigen

De dienst van HouseProtec is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

HouseProtec probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. HouseProtec heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. HouseProtec geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

HouseProtec behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. HouseProtec adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Klacht indienen?

Houseprotec behandelt jouw persoonsgegevens omzichtig en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Houseprotec tracht op elk moment te handelen overeenkomstig de Belgische Privacywet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU-verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens toch niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan je dit melden door een e-mail te sturen naar info@houseprotec.be

Niettegenstaande de getroffen voorzorgsmaatregelen en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet of de elektronische bewaring hiervan nooit 100% veilig. Houseprotec kan daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw persoonsgegevens bieden.

 

VRAGEN?

Indien je nog vragen hebt over ons cookies-beleid, kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@houseprotec.be

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2020.

© 2020 Houseprotec.be

Alle rechten voorbehouden. 

Scroll Up